Kwaliteit vind ik zeer belangrijk:

Uiteraard ben ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici ex. Art. 34 Wet BIG.

Ik volg zeer regelmatig bijscholingen.

DTL is Directe Toegangelijkheid Logopedie is naar de logopedist gaan zonder verwijzing. Ik ben hiervoor geschoold zodat u direct naar ons zonder verwijzing van een huisarts of specialist.

AVG
Volgens de AVG moet ik uw persoonsgegevens en medische gegevens digitaal op, met als doel een goede logopedische behandeling te kunnen uitvoeren. De praktijk houdt zich hierbij aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet beschermt uw persoonsgegevens en bepaalt onder andere dat wij uw gegevens alleen aan derden verstrekken wanneer dat nodig is voor een goede behandeling, wij u informeren als er iets misgaat met uw persoonsgegevens en u altijd recht heeft op inzage van uw persoonsgegevens en een verzoek mag indienen voor inzage, intrekking en/of wissen van persoonsgegevens. De praktijk houdt zich aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet stelt een bewaartermijn van 15 jaar voor persoonsgegevens en medische gegevens. Na 15 jaar wordt het volledige behandeldossier vernietigd door de praktijkhouder.

Tevredenheidsonderzoek
Veel zorgverzekeraars stellen het uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek verplicht. Na het afronden van de logopedische therapie ontvangt u daarom een uitnodiging voor deelname aan een tevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Qualizorg, een onafhankelijk en gecertificeerd onderzoeksbureau. Het tevredenheidsonderzoek wordt anoniem via de mail naar u toegestuurd.

Klachtenregeling
Heeft u opmerkingen of klachten over de begeleiding, behandeling of de gang van zaken laat dit dan weten zodat ik met u in gesprek kan gaan. Komen we er samen niet uit, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de beroepsvereniging voor logopedisten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) in Woerden. Ik ben aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie van de NVLF. De beroepscode voor de logopedist vormt de basis voor deze klachtenregeling. Voor meer informatie over deze klachtenregeling is in de praktijk een informatiefolder beschikbaar. De klachtenregeling zelf kan op verzoek ook worden ingezien.

Onderzoeksinstituut Nivel
Het Nivel is het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Het Nivel onderzoekt onder andere de structuur en functioneren van de gezondheidszorg in Nederland en de (relaties tussen) de verschillende partijen in de zorg: zorgaanbieders, zorggebruikers, zorgverzekeraars en de overheid. Onderzoeksgegevens worden gebruikt door een groot aantal partijen, afkomstig uit de overheid en (koepels van) zorgverzekeraars, beroepsgroepen, zorginstellingen en patiënten- en consumentenorganisaties.